KVKK Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Aytaç Bebe Çocuk Gereçleri San.Tic.Ltd.Şti. (Bu metinde “Aytaç Bebe” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır. Aytaç Bebe tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Aytaç Bebe'nin koruması altındadır. Aytaç Bebe, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel veriler, Aytaç Bebe tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Aytaç Bebe tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız ürün, hizmet ve uygulamalar ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.
I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Aytaç Bebe tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
 • Kimlik Bilgileri:Bu veri kategorisi, vatandaşlık kimlik numarası, ad, soyadı, uyruk, kimlik belge numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, adres, irtibat numarası, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP) verilerini ifade etmektedir.
 • Müşteri İşlemleri:Bu veri kategorisi, çağrı merkezi kayıtları, fatura, çek, senet bilgileri, sipariş ve talep bilgisini ifade etmektedir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Aytaç Bebe KVKK’nın 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayalı olarak; Aytaç Bebe olarak yukarıda belirtilen kişiler veriler aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilmektedir.
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Aytaç Bebe, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla ve yasal dayanaklara uygun olarak Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarmaktadır. 
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları,
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
 • Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Aytaç Bebe'ye başvurarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarını kullanabilirsiniz. 
V. İLETİŞİM
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
Aytaç Bebe'ye daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak info@aytacbebe.com.tr , adresine e-posta ile,
“Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu“nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, aytacbebe@hs01.kep.tr adresine e-posta yoluyla
Formun çıktısını aldıktan sonra Formu yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Huzur mah. İmam Çeşme Yolu cad. No:2-4 Sarıyer / İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla.
Yazılı olarak iletilen başvurularda Aytaç Bebe veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.
VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Bu Aydınlatma Metni Aytaç Bebe tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aytaç Bebe, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Aytaç Bebe tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://aytacbebe.com.tr/index.php/hakkimizda/kvkk adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.